تبادل و اشتراکگذاری

احساسات، خلاقیت و برخوردها به کار من دامن می زند. از ارسال یک کلمه، یک نظر، یک شهادت برای من دریغ نکنید.

بررسی/ انتشار

آنها کار مرا تداعی می کنند

آنها کار مرا تداعی می کنند

Image

هنرمندان در تبعید از سوی سدریک هرو حمایت می شوند

OUEST FRANCE

حسین حاجی زاده، نقاش و نویسنده ایرانی، این روزها در خانه هنرمندان در تبعید به سر می برد و مورد بازدید و حمایت سدریک هرو، مهمان سفرهای مسافرتی شگفت انگیز است.

Image

جنگ سوریه از نگاه هنرمندان تبعیدی

Site web RENNES MA VILLE

خانه هنرمندان در تبعید در سنت بریاک از شما دعوت می کند تا از طریق نمایشگاهی پیرامون درگیری های سوریه، سفر و کار چهار هنرمند از خاورمیانه و خاور نزدیک را کشف کنید.