روسو درباره منشأ نابرابری بین انسان ها برای توصیف زندگی و رهایی انسان از امیال مینویسد: اولین کسی که پایه ایی به زمین کوبید و گفت « اینجا مال من است» بنیانگذار جامعه مدنی بود. اگر کسی حصار چوبی اطراف زمین را برمیداشت یا گودال های اطراف آن را پر میکرد و به همسالان خود فریاد می زد: به این کلاهبردار گوش ندهید، زمین متعلق به همه است، نسل بشریت میتوانست از چه جنایتها و جنگل ها در امان بماند!